Privacy Verklaring

Privacyverklaring Dos Valthe

Deze Privacyverklaring beschrijft het beleid van DOS met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan, delen, beschermen en aanpassen van uw persoonsgegevens (‘Privacybeleid’). Dit Privacybeleid is van toepassing op alle websites van de DOS (‘Websites’) en alle gerelateerde applicaties, diensten en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen, ongeacht de wijze waarop u toegang heeft verkregen, inclusief toegang of gebruik met behulp van mobiele apparatuur.

 

Privacyverklaring

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, telefonisch contact met ons opneemt en/of zich bij ons aanmeldt, of een andere dienst aanvraagt, dan is het mogelijk dat wij persoonsgegevens van jou registreren. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

 

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om uw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, gezondheidsgegevens, bankgegevens, etc.

 

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw  persoonsgegevens?

DOS is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de DOS de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat de DOS verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving. DOS is de te Valthe gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

 

Waarom gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

DOS verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door de DOS:

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;
 • voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;
 • voor het informeren en adviseren;
 • voor het doen van aanbiedingen;
 • voor het uitvoeren van onderzoeken;
 • voor het deelnemen aan panels;
 • voor het afhandelen van klachten en complimenten;
 • voor het uitvoeren van tuchtrechtelijke zaken;
 • om belangenbehartiging te kunnen uitvoeren.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij DOS te vergroten en om je te informeren over onze activiteiten.

Hierbij trachten wij rekening te houden met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van DOS, dan biedt DOS jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven.

 

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Volgens de wetgeving, in het bijzonder de AVG, mag DOS alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. DOS hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • na verkregen toestemming van degene van wie wij persoonsgegevens verwerken;
 • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
 • in verband met de gerechtvaardigde belangen van DOS, waarbij DOS erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

 

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:

 • het maken van studies, modellen en statistieken;
 • de uitoefening en de verdediging van de rechten van DOS bijvoorbeeld bij geschillen;
 • het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van leden of voor het detecteren van behoeften van de leden;
 • het verzorgen en verbeteren van de website, waarbij DOS door het bezoek aan onze website jouw (klik-)gedrag kan vaststellen om je op basis daarvan gerichte informatie te kunnen verstrekken. De logica die DOS daarbij gebruikt is dat jouw IP-adres wordt gekoppeld aan jouw handelingen en op basis daarvan worden jouw voorkeuren vastgesteld. Wij vragen steeds vooraf jouw expliciete toestemming hiervoor (zie hieronder bij Website en Cookies).

 

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor jou relevante informatie op de pagina’s die je bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in jouw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan jou verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.

Op de website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

DOS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

DOS heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

 

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen DOS

DOS kan jouw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen de organisatie, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten DOS

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voor zover er geen sprake is van jouw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en DOS of wanneer DOS hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft.

3.Geen commercieel gebruik

DOS zal jouw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring, andere voorwaarden die van toepassing zijn verklaard of na voorafgaand besluit van de bondsvergadering.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

DOS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden als lid bij DOS wordt van jou een aantal persoonsgegevens doorgegeven. Daarmee is de vereniging voor leden onze bron van persoonsgegevens. Uiteraard wordt de juistheid daarvan door ons gecontroleerd. In andere gevallen verkrijgen we jouw persoonsgegevens rechtstreeks van jou.

 

Wat zijn jouw privacyrechten?

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: DOS Valthe, secretariaat.

Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacybeleid.

 

Schuiven naar boven